Address: Elephant Camp Chiang Rai


88 M.17, Paoordonchai, Muang, Chiang Rai 57000
061-798 7773, 089-115 7571
0-5202-0391
changpuak.chiangrai@gmail.com
Open Daily: 08:00 Am-05:00 Pm.